Vlaamse asbest wetgeving

Alle situaties buiten de werksfeer, particulier – zelfstandige, vallen onder de bevoegdheid van de gewesten. Tevens zijn de gewesten bevoegd voor leefmilieu, emissies en het beheer van asbesthoudende materialen en afvalstoffen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 en 6 februari 1991 bevatten de voornaamste bepalingen in de Vlaamse asbest wetgeving met betrekking tot handelingen met asbest.

 

Vlaamse-asbestwetgeving

Het beheer van asbesthoudende materialen en afvalstoffen vindt dan weer zijn grondslag in het Materialendecreet van 23 december 2011 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement

betreffende het duurzaam beheer van materiaal-kringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) en het ministerieel besluit van 1 juli 2014 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten (Eenheidsreglement) reguleren de aanwezigheid van asbesthoudende afvalstoffen in respectievelijk de bodem, het grondverzet, bouw- en sloopafval en gerecycleerde granulaten.

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres